Etiketleme Ve İşaretleme
Madde 25- Etiketleme ile ilgili kurallar aşağıdadır:

 

a) Satışa sunulan her gıda maddesinin ambalajında etiket bulundurulması mecburidir.
b) Gıda maddesinin etiket bilgileri tam ve doğru olarak ifade edilmelidir.
c) Etiketleme dili Türkçe olmalıdır. Türkçe’nin yanısıra başka resmi diller de kullanılabilir.
d) Tüm yazılar, fonla kontrast teşkil edecek şekilde , silinmez karakterde, okunabilir renk ve boyutta olmalı, ambalaja sağlam bir şekilde basılmış, yapıştırılmış veya tutturulmuş olmalıdır.
e) Gıda maddesinin etiketi sahte, yanıltıcı veya gıdanın karakterine göre hatalı bir izlenim yaratacak, tüketiciyi yanıltacak resim, şekil ve benzerlerini içermemelidir.
f) Özel beslenme amaçlı gıdalar dahil herhangi bir gıda maddesinin etiketinde, o gıda maddesinin hastalıkları önleme, iyileştirme ve tedavi etme özelliği olduğunu bildiren veya ima eden ifadeler yer alamaz.
g) Beslenme yönünden etiketleme özel beslenme amaçlı gıdaların ve bileşiminde farklılık yapıldığı beyan edilen gıdaların etiketlenmesinde mecburi olup, diğer gıda maddelerinde ihtiyaridir.
h) Enerji veya yağ değerlerinde sağlanan en az %25 lik azalmalar etiket üzerinde “azaltılmış” veya eşdeğeri bir kelimeyle ifade edilir.
ı) Besin ögelerinin miktarları etiket üzerinde EK-19 da verildiği şekilde, her 100 g veya 100 ml için veya her porsiyonda rakamsal olarak belirtilmelidir. Ancak, vitamin ve minerallerin bu çizelgede yer alması için EK-20 de verilen Beslenme Referans Değerlerinin en az %5 ini karşılaması gerekmektedir.
i) Gıda maddesinin bileşimindeki besin ögeleri ile ilgili beyanlarda EK-21 de verilen koşullar dikkate alınmalıdır.

 

Etiket Bilgileri
Madde 26- Gıda maddelerinin etiketinde bulundurulması zorunlu bilgiler aşağıdadır:

 

a) Gıda maddesinin adı,
b) İçindekiler,
c) Net miktarı,
d) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer,
e) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü,
f) Parti numarası ve/veya seri numarası,
g) Üretim izin tarihi ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı,
h) Orijin ülke,
ı) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları.
Ancak direkt tüketiciye sunulmayacak gıdalarda (a), (d), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen bilgilerin etiket üzerinde bulundurulması zorunludur. Diğer bilgiler etiket üzerinde veya bir belge halinde gıda ile birlikte sunulacaktır. (a),(c) ve (e) bentlerinde yer alan bilgiler ambalajın aynı yüzünde bulunmalıdır

 

Etiket Bilgilerinin Tanımları
Madde 27-
 Gıda maddelerinin etiketinde bulunması zorunlu bilgilerin tanımları aşağıdadır:

 

a) Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin adı veya böyle bir adın olmaması halinde, ürünün gerçek doğası hakkında yeterli ve doğru bilgiyi tüketiciye sunan açıklayıcı tanımla belirtilmelidir. Hiçbir ticari ünvan, marka veya fantazi ad ürünün adı olarak kullanılamaz.
b) İçindekiler: Gıda maddesinin üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan hammadde ve gıda katkı maddeleri etiket üzerinde üretim sırasında kullanıldıkları miktara göre azalan oranlarda belirtilmelidir. Gıda katkı maddeleri bu yönetmeliğin ikinci bölümünde yer alan sınıflamaya göre fonksiyonları ile birlikte adı veya EC kod numarası ile verilmelidir.

Gıda maddesinin bileşiminde tatlandırıcı var ise “İçinde Tatlandırıcı Vardır”ifadesi, gıda maddesine %10 veya daha fazla poliol eklenmiş ise “Aşırı Tüketimi Laksatif Etkiye Neden Olabilir” ifadesi, kullanılan tatlandırıcı içerisinde aspartam var ise “Fenil Alanin İçerir” ifadesi yer almalıdır.

Hacim olarak %1.2 den fazla alkol içeren içkilerde alkol derecesi ambalaj üzerinde tüketici tarafından kolaylıkla görülebilecek şekilde yer almalıdır.

 

c) Net miktarı:
- Sıvı gıda maddelerinde hacim olarak,
- Katı gıda maddelerinde ağırlık veya tane ile satılanlarda adet olarak,
- Yarı katı gıda maddelerinde ağırlık veya hacim olarak belirtilmelidir.
- Sıvı ile birlikte hazırlanan katı gıda maddelerinin süzme ağırlığı verilmelidir.

Gıda maddelerinin net miktar ve süzme ağırlığı metrik sisteme göre beyan edilmelidir. Gıda maddelerinin net miktarlarındaki tolerans değerleri EK-22 de verilmiştir.

 

d) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: İmalatçı veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli markası ve üretim yeri bildirilmelidir. Fason üretim yaptırılması halinde üretim yapan firmanın adı ve adresi belirtilmelidir.

 

e) Üretim tarihi ve son tüketim tarihi veya raf ömrü: Gıda maddesinin üretildiği tarih, son tüketim tarihi veya raf ömrü etiket üzerinde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir.

 

Raf ömrü Üretim-Son tüketim tarihi
3 aydan kısa ise gün ve ay
3 -18 ay arasında ise ay ve yıl
18 aydan uzun ise yıl

Gıda maddelerinde raf ömrü verildiğinde;
- Tarih belirtildiğinde gün içeriyorsa ; “…….Günden Önce Tüketilmelidir”,
- Mikrobiyolojik yönden çabuk bozulabilecek gıda maddeleri için “…….e Kadar Tüketilmelidir”
- Diğer durumlarda “….,..Sonuna Kadar Tüketilmelidir” ifadesine yer verilmelidir.

 

f) Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası: Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir.
g) Üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı:Etiket üzerinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca verilen üretim izin tarihi, sayısı ve sicil numarası veya ithalat kontrol belgesi tarihi ve sayısı belirtilmelidir.
h) Orijin ülke: “Türk Malı” veya “TM” olarak belirtilmelidir. İthal malı gıda maddelerinde ise ülke adı verilmelidir.
ı) Gerektiğinde kullanım bilgisi ve/veya muhafaza şartları: Tüketim öncesi bir işlem gerektiren durumlarda gıdanın doğru kullanımını sağlamak için gerekli hazırlama bilgisi etiket üzerinde yer almalıdır. Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrünün yanısıra özel muhafaza şartlarını gerektiriyorsa bu şartlar ve bu şartlarda kullanımı etiket üzerinde belirtilmelidir.

 

Küçük Ambalajlı Gıdaların Etiketlenmesi
Madde 28-
 En geniş yüzeyi 10 cmden küçük olan ambalajlarda, bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen bigilerin bulunması yeterlidir. Bu tür gıda maddelerinin etiketlerinde bulunması zorunlu olan diğer etiket bilgileri dış ambalaj üzerinde verilir.

 

Dış Ambalajların Etiketlenmesi
Madde 29- Dış ambalajların etiketlenmesiyle ilgili genel hükümler aşağıdadır:

 

a) Gıda maddesinin adı: Gıda maddesinin yaygın olarak kullanılan adı veya gıdanın adına ilave olarak onun gerçek tabiatını belirleyen tipi, çeşidi, türü gibi tanımlar belirtilmelidir.
b) Gıda maddesinin son tüketim tarihi veya raf ömrü belirtilmelidir.
c) Firmanın adı, adresi ve üretildiği yer: İmalatçı veya ambalajlayıcı veya ithalatçı veya ihracatçı veya dağıtıcı firmanın ticari unvanı, açık adresi, tescilli markası ve üretim yeri bildirilmelidir.
d) Parti ve/veya seri numarası varsa kod numarası belirtilmelidir.
e) İçindeki iç ambalaj adedi belirtilmelidir.
f) İç ambalaj üzerindeki bilgiler dış ambalajdan görülebildiğinde dış ambalaj üzerine yazılmayabilir.

 

Dağıtım Ambalajlarının Etiketlenmesi
Madde 30- Gıda maddelerinin kolay ve güvenilir bir biçimde taşınması, gönderildiği yere ulaştığı zaman kolay fark edilmesi için dağıtım ambalajlarının etiketleri üzerinde bulunması gerekli olan bilgiler aşağıdadır:

 

a) Gıda maddesinin adı,
b) Brüt ağırlığı,
c) İçerdiği ambalaj adedi.

 GS1 BARKOD ÖN EKLERİ
000 – 019 GS1 ABD
020 – 029 Restricted distribution (MO defined)
030 – 039 GS1 ABD
040 – 049 Restricted distribution (MO defined)
050 – 059 Kupon
060 – 139 GS1 ABD
200 – 299 Restricted distribution (MO defined)
300 – 379 GS1 Fransa
380 GS1 Bulgaristan
383 GS1 Slovenya
385 GS1 Hırvatistan
387 GS1 BIH (Bosna ve Hersek)
400 – 440 GS1 Almanya
450 – 459 & 490 – 499 GS1 Japonya
460 – 469 GS1 Rusya
470 GS1 Kırgızistan
471 GS1 Tayvan
474 GS1 Estonya
475 GS1 Latvia
476 GS1 Azerbaijan
477 GS1 Litvanya
478 GS1 Özbekistan
479 GS1 Sri Lanka
480 GS1 Filipinler
481 GS1 Beyaz Rusya
482 GS1 Ukrayna
484 GS1 Moldovya
485 GS1 Ermenistan
486 GS1 Gürcistan
487 GS1 Kazakistan
489 GS1 Hong Kong
500 – 509 GS1 İngiltere
520 GS1 Yunanistan
528 GS1 Lübnan
529 GS1 Güney Kıbrıs Rum Kesimi
530 GS1 Tunuz
531 GS1 MAC (Makedonya)
535 GS1 Malta
539 GS1 İrlanda
540 – 549 GS1 Belçika & Luxemburg
560 GS1 Portekiz
569 GS1 İzlanda
570 – 579 GS1 Danimarka
590 GS1 Polonya
594 GS1 Romanya
599 GS1 Macaristan
600 – 601 GS1 Güney Afrika
603 GS1 Gine
608 GS1 Bahreyn
609 GS1 Moritanya
611 GS1 Fas
613 GS1 Cezayir
616 GS1 Kenya
618 GS1 Fildişi Sahilleri
619 GS1 Tunus
621 GS1 Suriye
622 GS1 Mısır
624 GS1 Libya
625 GS1 Ürdün
626 GS1 İran
627 GS1 Kuveyt
628 GS1 Suudi Arabistan
629 GS1 Birleşik Arap Emirlikler
640 – 649 GS1 Finlandiya
690 – 695 GS1 Cin
700 – 709 GS1 Norveç
729 GS1 İsrail
730 – 739 GS1 İsveç
740 GS1 Guatemala
741 GS1 El Salvador
742 GS1 Honduras
GS1 Nikaragua
744 GS1 Kosta Rika
745 GS1 Panama
746 GS1 Dominik Cumhuriyeti
750 GS1 Meksika
754 – 755 GS1 Kanada
759 GS1 Venezüella
760 – 769 GS1 Schweiz, Suisse, Svizzera
770 GS1 Kolombiya
773 GS1 Uruguay
775 GS1 Peru
777 GS1 Bolivya
779 GS1 Arjantin
780 GS1 Şile
784 GS1 Paraguay
786 GS1 Ekvator
789 – 790 GS1 Brezilya
800 – 839 GS1 İtalya
840 – 849 GS1 İspanya
850 GS1 Kuba
858 GS1 Slovakya
859 GS1 Çek Cumhuriyeti
860  GS1 Sırbistan Karadağ
865 GS1 Moğolistan
867 GS1 Kuzey Kore
869 GS1 Türkiye
870 – 879 GS1 Hollanda
880 GS1 Güney Kore
884 GS1 Kamboçya
885 GS1 Tayland
888 GS1 Singapur
890 GS1 Hindistan
893 GS1 Vietnam
899 GS1 Endonezya
900 – 919 GS1 Avusturya
930 – 939 GS1 Avustralya
940 – 949 GS1 Yeni Zelanda
950 GS1 Merkez Ofisten Özel
955 GS1 Malezya
958 GS1 Macaristan
977 (ISSN) Süreli Yayın
978 – 979 (ISBN) Kitap
980 Geri Ödeme Dekontları
981 – 982 Ortak Kupon Uygulaması
990 – 999 Kupon

 

Etiketler: , , , , ,